o projekcie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej realizuje projekt pn. Pro Life+ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatów suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego w programie zdrowotnym profilaktyki raka jelita grubego w latach 2021-2023.

Cele szczegółowe:

 • zmniejszenie umieralności mieszkańców z terenów objętych projektem z powodu
  raka jelita grubego
 • zwiększenie odsetka nowotworów wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania
  (A i B wg Dukes’a)
 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć)
 • obniżenie kosztów leczenia raka jelita grubego
 • przełamanie bariery strachu przed badaniem (możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym).

Podejmowane w projekcie działania ułatwią dostęp do badań profilaktycznych i przyczynią się do zlikwidowania barier natury świadomościowej, komunikacyjnej, finansowej, a także barier równościowych, co w efekcie pomoże osiągnąć zaplanowany cel główny programu.

Efektem realizacji projektu będzie: zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych raka jelita, poprzez udział w bezpłatnych badaniach kolonoskopii. Ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych oraz nabycie wiedzy na temat zagrożenia rakiem jelita, tj.: czynników ryzyka, roli zdrowego trybu życia w profilaktyce, możliwości zapobiegania rozwojowi choroby.

 

Kwota projektu ogółem: 1 141 320,00 PLN w tym:

 • kwota dofinansowania:
  • Współfinansowanie UE: 970 122,00 PLN
  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:
   114 132,00 PLN
  • wkład własny: 57 066,00 PLN

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące / pracujące / uczące się na terenie powiatów: suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego, bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego w przedziałach wiekowych:

 • w wieku od 50 do 65 lat albo
 • w wieku od 40 do 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego albo
 • w wieku od 25 do 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha; w tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego albo
 • w wieku od 20 do 49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP; w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z poradni genetycznej
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast